Domů Off Ice – trénink

Off Ice – trénink

Suchá příprava, základ každého sportovce

Neméně důležitou složkou tréninku je trénink mimo led. Ať už se jedná o trénink v přípravném období, nebo jako doplněk k tréninku na ledě v předzávodním a závodním období. V tělocvičně, bazénu, na hřišti rozvíjíme pohybové schopnosti i dovednosti, které nám poté významnou měrou ovlivňují výkon brankáře na ledě. Každá z pohybových schopností (rychlost, obratnost, pohyblivost, síla, vytrvalost) je různou měrou potřebná pro hru.

Rozhodně nesmíme zapomenout ani na rozvoj silových schopností a jistou úroveň vytrvalosti. Jestli máme nějakým způsobem dělit trénink mimo led, tak bychom první tři pohybové schopnosti rozvíjeli při speciálním tréninku a zbylé dvě při společném tréninku s týmem. Bavíme-li se  o tréninku od nejmenších věkových kategorií, tak obrovským pomocníkem jsou nám tzv. senzitivní období. Tato období jsou nejvýhodnější k rozvoji určité pohybové schopnosti ve sportovní přípravě dětí.

Rychlostní schopnosti

definice:

 • Rychlostní schopnosti chápeme jako schopnost konat krátkodobou pohybovou činnost (do 20 s) co nejrychleji. Jde o činnost maximální intenzity, prováděnou bez odporu nebo jen s malým odporem. Je charekterizována převážným zapojením ATP-CP zóny.

druh:

 • rychlost reakce
 • rychlost jednotlivého pohybu
 • rychlost komplexniho pohybového projevu

kdy nejúčinněji rozvíjet:

 • 8 – 13 let: rozvoj rychlosti reakce, rychlost jednotlivého pohybu
 • 14 – 18 let: rychlost komplexniho pohybového projevu

význam pro brankáře:

 • rychlá reakce na vystřelený kotouč, ale i na stále se měnící herní situaci
 • co nejrychlejší provedení každého zákroku
 • rychlé, dynamické bruslení na malém prostoru

Obratnostní schopnosti

definice:

 • Obratnostní schopnosti bývají vymezovány jako soubor schopností lehce a účelně koordinovat vlastní pohyby, přizpůsobovat je měnícím se podmínkám, provádět složitou pohybovou činnost a rychle si osvojovat nové pohyby.

druh:

 • schopnost rovnováhy
 • schopnost orientace v prostoru
 • schopnost spojování pohybových operací
 • schopnost diferenciace
 • schopnost reakce
 • schopnost přizpůsobivosti

kdy nejúčinněji rozvíjet:

 • 7 – 12 let: obecně
 • 8 – 10 roků: zlatý věk motoriky, učení pohybovým dovednostem

význam pro brankáře:

 • udržení správné polohy těla během bruslení a zákroku
 • vždy zaujímat postavení mezi kotoučem a brankou
 • bruslení a sledování hry (součinnost), provádět několik činností po sobě (postupnost)
 • přesné a ekonomické provedení pohybu
 • nejrychlejší nalezení vhodné odpovědi na danou situaci
 • improvizace, reakce na změny

Pohyblivost

definice:

 • Pohyblivost je definována jako schopnost vykonávat pohyb ve velkém rozsahu kloubní soustavy.

metody rozvoje:

 • aktivní statická cvičení
 • aktivní dynamická cvičení
 • pasivní statická cvičení
 • pasivní dynamická cvičení
 • metoda kontrakce, relaxace, protažení

kdy nejúčinněji rozvíjet:

 • 7 – 12 let: spíše aktivní dynamická
 • pak vše ostatní

význam pro brankáře:

 • zvětšit rozsah pohybu a jednotlivých zákroků, prevence proti zraněním, regenerace

Silové schopnosti

definice:

 • Silové schopnosti jsou definovány jako schopnost překonávat či udržovat vnější odpor svalovou kontrakcí (kontakce – stah svalu)

druh:

 • výbušná (explozivní)
 • rychlá
 • vytrvalostní
 • maximální

kdy nejúčiněji rozvíjet:

 • 8 – 14 let: explosivní a rychlá síla
 • 8 – 14 let: maximální síla

význam pro brankáře:

 • rychlé provedení jednotlivých zákroků, silové buslení na malém prostoru
 • překonání určité váhy a odporu výstroje
 • schopnost vydržet opakovaně dynamické provedení zákroku

Vytrvalostní schopnost

definice:

 • Vytrvalost je schopnost dlouhodobě vykonávat určitou činnost, jejíž intenzita není maximální, nebo provádět cvičení po stanovenou dobu co možná nejvyšší intenzitou.

druh:

 • dlouhodobá
 • střednědobá
 • krátkodobá
 • rychlostní

kdy nejúčinněji rozvíjet:

 • 6 – 14 let: především aerobní vytrvalost
 • od 14 let také anaerobní vytrvalost

význam pro brankáře:

 • schopnost hrát celé utkání, rychlejší regenerace
 • možnost plné koordinace i při laktátových zatíženích (přesilové hry)
 • co nejrychlejší provedení zákroku nebo bruslení bez dostatečného odpočinku

Jak vidíme, někreré schopnosti spolu úzce souvisí a vzájemně se podporují, např. výbušná síla a rychlost jednotlivého pohybu. Některé se navzájem potlačují (dlouhodobá vytrvalost a rychlost). Proto je třeba při tréninku brankáře mimo led nalézt správný poměr zastoupení jednotlivých schopností. Máme  na zřeteli, že hra brankáře je postavená na reakci, rychlosti a obratnosti, utkání trvá přes dvě hodiny a váha výstroje také není zanedbatelná. Podrobněji se k tréninku každé pohybové schopnosti vrátíme v dalších příspěvcích.